Kampsportens ungdomsinverkan

De flesta sporter innebär hälsorisker likaväl som hälsovinster och debatten går varm huruvida kampsporten har en positiv eller negativ inverkan på ungdomar. KampsportEn del sporter kan dra tusentals supportar till deras matcher, detta är inte fallet för kampsporter men det är ändå en väldigt populär sportgenre. Dock förs det just nu, och har gjorts ett par år, en stark debatt kring huruvida sporten är ett bra inflytande för ungdomar eller ej. Det finns forskningsresultat som visar på att kampsporter har en negativ inverkan på ungdomar och forskare som hävdar att både publik och utövare blir våldsammare av sporten. Likaväl finns det de som tycker sig bevisa motsatsen.Kampsporten i Sverige regleras av en kampsportslag och Kampsportsdelegationen ser på regeringens uppdrag till så att lagen efterlevs, lagen har hårda regler kring framförallt säkerhet när man utövar en kampsport. Deras uppgift är också att pröva tillstånd för att få anordna en kampsportsmatch och avsikten med att de finns är såklart att förhindra att det sker allvarliga skador i samband med Svenska kampsportsmatcher.Många inom ungdomsverksamheten för kampsporten anser att påståenden som att ungdomar som utövar kampsporter är mest våldsamma är helt snedvridna och menar på att det kanske istället är så att våldsamma ungdomar är de som söker sig till olika kampsporter. De menar att det viktigaste i den diskussionen är egentligen vad kampsporten gör för och med ungdomarna som väl kommer dit och de vet av erfarenhet att de inom kampsporten får lära sig att tygla sin aggression, disiplin och att deras krav många gånger är att man får inte utöva våld annars åker man ut ur klubben. Ledare över hela Sverige och världen vittnar ofta om egna exempel på vilken positiv inverkan sporten haft på ungdomar med svårigheter.Att kampsporten skulle göra publiken mera våldsbenägna vid matcher finns sällan några konkreta belägg för vilket polis och ordningsmän på matcher kan intyga att publiken oftast uppträder exemplariskt under och ikring en match, vilket man inte kan stoltsera med inom alla sporter tyvärr.